Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022

19:56 12/09/2018 | Lượt xem : 3620

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3620

Sáng ngày 12/9, tại trụ sở Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Công Quyết, Cán bộ đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ; lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ cùng 80 đại biểu là hội viên thuộc 06 Hội Cựu chiến binh các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội 

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2013 - 2017 nhấn mạnh, Đại hội tổ chức nhằm: Tổng kết việc thực hiện hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua, xác định chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới trên cơ sở Đề án xây dựng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ trình tại Đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện của đơn vị, quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng hội viên. Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ lần thứ I cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong hội viên.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2013 - 2017,
Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Đại hội
 

Theo Báo cáo tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ được trình bày tại Đại hội; nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ.

Hội viên Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá, phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc. Nhìn chung, hội viên Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ đã phát huy vai trò xung kích, gương mẫu, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, tổ chức và nhiệm vụ chung của Bộ Nội vụ.
Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế: các hoạt động của Hội chủ yếu tập trung vào các ngày lễ, kỷ niệm, chưa có tính thường xuyên, liên tục; nội dung, cách thức hoạt động chưa phong phú, đa dạng; các Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở hoạt động tương đối độc lập, chưa tổ chức được nhiều hoạt động phối hợp, giao lưu với các Hội trong Bộ; việc thực hiện chế độ báo cáo của các Hội Cựu chiến binh cơ sở còn chậm, chưa đầy đủ, công tác thi đua khen thưởng chưa được đẩy mạnh,…

Đồng chí Phan Văn Hùng, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2013 - 2017,
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương
trình bày Báo cáo tại Đại hội
 

Báo cáo trình Đại hội cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2022: Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị; Nâng cao cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, kịp thời đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc sự thật, các hành vi sai trái vi phạm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội; Giao trách nhiệm cho mỗi hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Chính quyền giao; Xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của mỗi hội viên; Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 4 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX)  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; Lãnh đạo các Hội Cựu chiến binh cơ sở chỉ đạo hội viên thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đảng ủy Bộ Nội vụ; Kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức Hội và hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hướng dẫn tuyên truyền và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ, Tết, đặc biệt thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo hội viên là đảng viên tham gia cấp ủy và đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Lãnh đạo các Hội cơ sở thực hiện tốt chế độ báo cáo, chế độ sinh hoạt và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm chỉ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội, nội quy, quy chế làm việc của Bộ Nội vụ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; gương mẫu trong lao động, học tập và công tác, xứng đáng với danh hiệu “Anh bộ đội Cụ Hồ”; Phát huy tinh thần “trách nhiệm, tận tụy, không ngại khó khăn, gian khổ” của Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đạo đức lối sống trong sáng, tận tình giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống để mọi hội viên không ai bị bỏ lại phía sau.

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2013 - 2017. Bộ trưởng đề nghị Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị của Bộ (Đảng ủy Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên) thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục cống hiến sức mình, tập trung nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp lớn để thực hiện tốt những chủ trương, nghị quyết của Đảng; đặc biệt, trong xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ nay cho đến cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị tốt cho Đại hội lần thứ XIII của Tổ quốc. Để thực hiện các nhiệm vụ này, vai trò của Bộ Nội vụ rất lớn, trong đó các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân là những người có nhiều kinh nghiệm, đã trải qua công tác lãnh đạo, công tác quản lý ở các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp của Bộ cần dành thời gian nghiên cứu và có những đóng góp tích cực giúp Bộ Nội vụ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. (2) Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết số 280-NQ/BCSĐ ngày 26/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nội bộ. (3) Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ thực hiện một số nhiệm vụ của Đảng ủy và Ban Cán sự đảng Bộ giao; trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, những vấn đề khó khăn, tình hình nội bộ của một số cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. (4) Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể Hội Cựu chiến binh nói riêng, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ nói chung mà Hội Cựu chiến binh là đội tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đoàn Chủ tịch và các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu Bầu CHC Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022. Kết quả 11 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bao gồm:

- Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Tái cử).

- Đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ (Tái cử).

- Đồng chí Phan Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Tái cử).

- Đồng chí Hoàng Hữu Lâm, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Phó Trưởng phòng - Thư ký, Tạp chí Tổ chức nhà nước (Tái cử).

- Đồng chí Ngô Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Tôn giáo Chính phủ (Tái cử).

- Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ, Giám đốc Trung tâm bảo hiểm Tài liệu lưu trữ quốc gia, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Tái cử).

- Đồng chí Phạm Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

- Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Minh Sản, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện Hành chính Quốc gia.

- Đồng chí Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

- Đồng chí Phạm Thanh Phú, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Công Quyết, Cán bộ đại diện Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022


Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Vũ Đăng Minh, Ủy viên BTV Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ
tặng hoa chúc mừng BCH Hội Cựu chiến binh Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022
 

BCH Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Đại hội

 

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.729

Khách Online : 274