Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

11:27 30/03/2018 | Lượt xem : 1649

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1649

Sáng ngày 29/3, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 để tổng kết, đánh giá về hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 (Đại hội).

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ; đại diện các ban của Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện một số đơn vị Công đoàn là thành viên Công đoàn Khối Thi đua I, Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Đoàn Thanh niên Bộ và 220 đại biểu đại diện cho 2419 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ Nội vụ.

Các đại biểu dự Đại hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa I (Báo cáo) được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là vấn đề về việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động đã ảnh hưởng không nhỏ tới người lao động thuộc Công đoàn Bộ. Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của Bộ có nhiều thay đổi, yêu cầu về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ. Với tinh thần năng động, sáng tạo, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, các Công đoàn trực thuộc và từng cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bộ đã hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, Bộ Nội vụ ổn định, phát triển, đóng góp vào thành tựu xây dựng và phát triển của đất nước.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ
trình bày dự thảo Báo cáo trình Đại hội

Với việc thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm của của tổ chức Công đoàn, bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Khối thi đua I, Chương trình công tác của Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ lần thứ I đã đề ra. Hoạt động của các cấp công đoàn có nhiều khởi sắc, phát huy được trách nhiệm là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đạt được những thành tích và kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự phối hợp, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và tinh thần nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, nhất trí của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong các hoạt động công tác của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới những hạn chế còn tồn tại.

Trên cơ sở đó, Báo cáo đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ với các các chỉ tiêu cụ thể của Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Bộ Nội vụ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2018 – 2023: (1) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Công đoàn cấp trên; (2) 100% các Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn Bộ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; (3) Hàng năm, có ít nhất 90% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh”; ít nhất 20% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh” và được Công đoàn cấp trên khen thưởng; không có Công đoàn cơ sở yếu; trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; (4) Hàng năm, có 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nội dung và hình thức đúng quy định; (5) Có 90% cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn; (6) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện được tuyên truyền, kết nạp vào Công đoàn; (7) Hàng năm, có trên 10 đoàn viên ưu tú được giới thiệu để tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp Đảng.

Quán triệt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đại hội lần thứ II Công đoàn Bộ Nội vụ xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và công tác chỉ đạo thực hiện hoạt động Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau: (1) Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; (2) Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh toàn diện; (4) Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; (5) Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; (6) Tiếp tục đẩy mạnh công tác Nữ công, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ Công đoàn các cấp; (7) Tăng cường công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra ở các cấp công đoàn, chú trọng công tác tự kiểm tra của các Công đoàn cơ sở; (8) Tổ chức thực hiện lập dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn kịp thời, đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những kết quả quan trọng trong các phong trào, hoạt động công tác mà Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, Công đoàn Bộ nhiệm kỳ I đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ. Công tác vận động và hoạt động Nữ công đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng nữ cán bộ, đoàn viên nữ trong Bộ. Các phong trào thi đua đã giúp khơi dậy năng lực sáng tạo, tinh thần vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên từng vị trí, lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đơn vị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân khẳng định, nhiệm kỳ 2018 – 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với các mặt hoạt động của tổ chức Công đoàn để góp phần vào những thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự phát triển chung của đất nước, tạo đà cho những đột phá, thành tựu mới do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại. Chính vì vậy, trách nhiệm và khối lượng công việc, các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao phó trong thời gian tới là rất quan trọng và nặng nề. Đồng chí Lê Vĩnh Tân đề nghị, Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2018 – 2023 cần bám sát định hướng hoạt động và nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong từng năm, đồng thời triển khai có hiệu quả các giải pháp cụ thể sau:

Một là, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên lao động để nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để các đoàn viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ hiện nay nhằm nâng cao ý thức tự giác, nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Động viên cán bộ, công chức, viên chức phát huy vai trò làm chủ tập thể, đơn vị; làm chủ bản thân trong công việc. Mạnh dạn đấu tranh chống lại mọi biểu hiện sai trái, tiêu cực nhằm bảo vệ, xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn từng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ba là, quán triệt đến mọi công đoàn viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 280-NQ/BCSĐ ngày 26/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và kỷ cương, kỷ luật hành chính trong nội bộ. Công đoàn cũng cần tiếp tục chủ động triển khai quán triệt Quy chế làm việc của cơ quan đơn vị, thỏa ước lao động tập thể, văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức để chấp hành nghiêm túc, đặc biệt lưu ý tới công tác giáo dục đạo đức công vụ.

Bốn là, Công đoàn cần tiếp tục thường xuyên vận động cán bộ, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống tham nhũng… Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Năm là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho các tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Triển khai đẩy mạnh các hoạt động Nữ công, làm tốt công tác quản lý tài chính và công tác kiểm tra của Công đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam trân trọng, nhất trí cao trước sự quan tâm, đánh giá và chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với các phong trào, hoạt động, thi đua mà Công đoàn Bộ Nội vụ đã và đang thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như những định hướng trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ tiếp thu và quán triệt một cách có hiệu quả Năm giải pháp mà Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã thay mặt Lãnh đạo Bộ chỉ đạo tại Đại hội để trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Bộ Nội vụ tiếp tục định hướng tới tập thể cán bộ, đoàn viên thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó. Biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Bộ Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa II cần tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện một cách có hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra trong nhiệm kỳ mới, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V và Đại hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 25 đồng chí và bầu ra 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian tới.


Ban chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội

Lãnh đạo Bộ Nội vụ tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khóa I
không tiếp tục tham vào Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa II

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.959.692

Khách Online : 403