Bộ Nội vụ ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử

16:32 12/04/2017 | Lượt xem : 1324

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1324
Nhằm triển khai các nhiệm vụ trong Quyết định số 409/QĐ-BNV ngày 17/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ Nội vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, công khai, minh bạch hoạt động của Bộ trên môi trường mạng, phục vụ người dân và tổ chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1101/QĐ-BNV ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ.
Theo đó, Quy chế quy định việc sử dụng hệ thống thông tin, công nghệ thông tin và viễn thông thống nhất của Bộ để trao đổi văn bản điện tử nội bộ (bao gồm cả các ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ) trên môi trường mạng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Hệ thống thông tin phục vụ trao đổi văn bản điện tử thống nhất của Bộ Nội vụ gồm: Phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ có địa chỉ đăng nhập: http://qlvb.moha.gov.vn; Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Nội vụ có tên miền @moha.gov.vn, địa chỉ đăng nhập: https://mail.moha.gov.vn và Hệ thống thông báo nội bộ thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; thông báo văn bản đến, văn bản đi tới Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ qua hình thức nhắn tin gửi đến điện thoại di động hoặc gửi đến hòm thư điện tử công vụ.

Văn bản điện tử được trao đổi trên hệ thống thông tin của Bộ Nội vụ phải sử dụng phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (phông chữ tiếng Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. Các ý kiến chỉ đạo (bút phê trên văn bản giấy, ý kiến được cập nhật trên phần mềm, nội dung thư điện tử công vụ) của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phân công xử lý công việc được xem là mệnh lệnh hành chính. Danh mục văn bản, tài liệu trao đổi điện tử bao gồm: Văn bản đi, đến, hồ sơ công việc; Văn bản xin ý kiến góp ý, thẩm định; Phiếu trình, Phiếu xin ý kiến; Giấy mời họp, tài liệu phục vụ họp, kết luận cuộc họp; Văn bản phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Các báo cáo: giao ban, thường xuyên, đột xuất, định kỳ,…; Bảng biểu thống kê; Các văn bản hành chính (được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính); Thông báo qua hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống tin nhắn của Bộ; Các văn bản và tài liệu khác được thực hiện trong quá trình trao đổi, xử lý công việc.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017.
Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.379

Khách Online : 10.984