Ông Trần Quốc Vượng: Công tác tổ chức cán bộ sai một ly đi một dặm

13:47 19/01/2019 | Lượt xem : 3785

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3785
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào ngày 18.1.

Đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng

Theo Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhìn lại năm 2018, năm bản lề của nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong đó, ông Trần Quốc Vượng đặc biệt ấn tượng lớn với hoạt động của ngành. Toàn ngành Tổ chức đã làm khá tốt công tác tham mưu chiến lược về công tác tổ chức cán bộ, giải quyết được nhiều vấn đề của công tác tổ chức một cách căn cơ và bài bản, tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, quy định, quy chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Ngành đã hoàn thành 54/58 đề án và nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao; Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống; đổi mới, cải tiến lề lối, tác phong làm việc...

Bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, ông Trần Quốc Vượng cũng cho rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục.

Nêu rõ năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…, ông Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành cần tiếp tục phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được trong những năm qua; bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn ngành cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Lấy đức làm gốc

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh toàn ngành phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành... Tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

“Việc sắp xếp tổ chức phải được tiến hành thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn nhưng đồng thời tránh nôn nóng. Vì công tác tổ chức sai thì khó khắc phục, sai một ly đi một dặm”, ông Vượng nhấn mạnh.

 
 

Ông Vượng cũng cho biết cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chính xác để xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Đồng thời, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài nhưng đức phải là gốc; giữa kế thừa và đổi mới; ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù. Chuẩn bị một bước quan trọng về nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên để việc làm này trở thành tự giác, nề nếp, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện; hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cùng với đó, quan tâm coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, theo chức danh... 

Theo https://laodong.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.988.172

Khách Online : 342