Văn bản hợp nhất số 3/BNV-VBHN ngày 30/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

File đính kèm.

Phụ lục I kèm theo: Tải về
Phụ lục II kèm theo: Tải về
Văn bản hợp nhất số 3/BNV-VBHN: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.319.517

Khách Online : 2.134