Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

File đính kèm.

Xem toàn văn Nghị định số 101/2020/NĐ-CP: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.270.445

Khách Online : 575