Công văn số 461/BNV-ĐT ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn Công văn số 461/BNV-ĐT và Biểu mẫu: File PDF và File Word

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.425.650

Khách Online : 8.227