Chương trình phối hợp số 843/CTPH-TLDLDVN-BTDKTTW ngày 13/08/2020 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025"

File đính kèm.

Xem toàn văn Chương trình phối hợp: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.269.828

Khách Online : 549