Bộ Nội vụ phân công công tác của lãnh đạo Bộ

Theo đó, phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: công tác tổ chức, cán bộ; công tác văn phòng; công tác thanh tra; công tác pháp chế. 
Bộ trưởng trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ và Vụ Pháp chế.

2. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: công tác tôn giáo; công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức; công tác kế hoạch, tài chính; công tác cải cách hành chính. Khi Bộ trưởng vắng mặt từ 02 ngày trở lên, Bộ trưởng ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa thay mặt Bộ trưởng điều hành công tác của Bộ; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phụ trách các đơn vị: Ban Tôn giáo Chính phủ; Vụ Công chức – Viên chức; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Cải cách hành chính.

3. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: công tác tổ chức, biên chế; công tác chính sách về tiền lương; công tác hợp tác quốc tế; công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức – Biên chế; Vụ Tiền lương; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

4. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: công tác chính quyền địa phương; công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên; công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phụ trách các đơn vị: Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Tổ chức phi chính phủ; Vụ Công tác thanh niên; Trung tâm Thông tin; Tạp chí Tổ chức nhà nước.

5. Thứ trưởng Triệu Văn Cường giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: công tác tổng hợp; công tác nghiên cứu khoa học; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường phụ trách các đơn vị: Vụ Tổng hợp; Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Học viện Hành chính Quốc gia; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

6. Thứ trưởng Trần Thị Hà giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác: công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.
Thứ trưởng Trần Thị Hà phụ trách đơn vị: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế các văn bản phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ trước đây./.

Thanh Tuấn 
(Nguồn Quyết định số 2695/QĐ-BNV)

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.182

Khách Online : 8.205