Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Theo đó, căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025, Bộ Nội vụ đề nghị Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, gồm các nội dung sau:

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018 theo các biểu mẫu được đính kèm cụ thể như sau:

- Các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thống kê số liệu theo các Biểu mẫu số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất dự kiến kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiến hành nâng cấp phần mềm tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và sẽ được chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thiện để sử dụng, nhập số liệu theo yêu cầu.

Công văn này và các biểu mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, địa chỉ: https://www.moha.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ (Đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, điện thoại: 0904672454, fax: 04.62820408, email: nguyenducnghia@moha.gov.vn).

Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Xem toàn văn Công văn và Biểu mẫu: PDF  Biểu mẫu Excel

 

Anh Cao (Nguồn: Công văn số 30/BNV-ĐT ngày 04/01/2018)

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.424.422

Khách Online : 8.231