KHẢO SÁT THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CSDL CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Công văn số: 4376/BNV-TTTT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc khảo sát thực trạng xây dựng CSDL Cán bộ, công chức, viên chức: Xem tại đây


2. Phiếu khảo sát phục vụ xây dựng, hoàn thiện Đề án "CSDL Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp":  Xem tại đây


3. Mẫu phiếu khảo sát bản Word: Tải file tại đây 


4. Thông báo số: 277/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu Cán bộ, công chức, viên chức:  Xem tại đây 


5. Thông báo số: 437/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ: Xem tại đây


6. Hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu về Cán bộ, công chức, viên chức và Cán bộ, công chức cấp xã: Xem tại đây
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

  • banner-05