[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Hoàn thiện pháp luật về quyền con người trong quản lý hành chính nhà nước.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Học viện Hành chính Quốc gia
Nội dung