Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Bộ Nội vụ

17:08 26/05/2020

Ngày 25/5, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 109-BC/BCSĐ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Theo Báo cáo, Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng uỷ Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong nội bộ Bộ. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong Bộ, nhất là người đứng đầu trong xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các tổ chức đoàn thể trong Bộ, đặc biệt là tổ chức Công đoàn đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Ban Bí thư, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong phú, thiết thực. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư đã được lồng ghép có hiệu quả với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước như: thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi…, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… 

Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Việc phát động các phong trào thi đua và công tác khen thưởng những nội dung liên quan được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Chỉ thị, Thông báo kết luận của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ đã đề ra để thống nhất triển khai thực hiện theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ và trong nội bộ Bộ. Chú trọng bổ sung vào chương trình, kế hoạch hằng năm của Bộ cũng như của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ những nội dung, chỉ tiêu về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong Bộ. 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược gia đình Việt Nam, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua như: "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; “Nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội”; “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong Bộ trong thực hiện, động viên, khuyến khích công chức, viên chức xây dựng mô hình “gia đình hiếu học”, “gia đình trẻ hạnh phúc”, “gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực”; hiếu thảo với cha mẹ, ông bà và chăm sóc, giáo dục con cái chăm ngoan. 

Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không chỉ ở cơ quan, đơn vị mà trong cuộc sống gia đình để có chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, cơ hội, vị kỷ, bất hiếu, thiếu trách nhiệm với gia đình. Tăng cường tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em…; đồng thời, tăng cường bồi dưỡng công tác giáo dục gia đình cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là công chức trẻ. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện Chỉ thị. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong xây dựng và phát huy giá trị truyền thống gia đình Việt Nam. 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, đánh giá việc thực hiện; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm đạo đức cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú./.

Thanh Tuấn