Tin tức - Sự kiện (Nghị quyết TW4)

 • /DATA/2021/09/1909_chitra_1631870614061__1_-14_02_20_410.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Văn kiện mang tính cương lĩnh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện tư duy lý luận và sự tổng kết thực tiễn của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà còn là thông điệp về nhận thức chân thực của những người cộng sản Việt Nam đối với những vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội....

 • /DATA/2021/09/1509_cmcn_1631523961506-17_16_41_265.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảm nhận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích và so sánh những điểm mạnh và điểm yếu của một số nước tư bản tiên tiến để vận dụng những cái mạnh và tránh cái yếu, từ đó định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn dưới sự tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư....

 • /DATA/2021/09/x-14_04_43_122.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khởi tranh cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Dành cho mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 16-35, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” đã chính thức khởi tranh vào sáng 15/9 và sẽ khép lại vào ngày 10/12 tới đây. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức....

 • /DATA/2021/09/le_ra_mat_1631421134619-22_45_46_639.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, cùng 3 điểm cầu trực tuyến Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. ...

 • /DATA/2021/08/tn-12_34_27_420.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

  Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa ...

 • /DATA/2021/08/ht-12_28_58_034.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hội thảo 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc'

  Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến....

 • /DATA/2021/08/cthcm-10_25_12_974.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Ngày 27/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”....

 • /DATA/2021/08/bieu_quyet_dai_be_mac__1_-23_55_05_698.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số nội dung mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm ...

 • /DATA/2021/08/download-14_56_00_941.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

  Ngày 05/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 106-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)....

 • /DATA/2021/08/4751_image001-11_07_04_643.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước

  Ngày 05/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 107-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước theo Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước....