Giới thiệu (Nghị quyết TW4)

  • /DATA/2020/09/2_dsc4417_1599125555196-13_48_09_259.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Bộ Chính trị làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương

    Từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

  • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Giới thiệu Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII”

    Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Hướng dẫn số 269-HD/BCSĐ ngày 08/12/2017 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.