Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2020/03/hồ_chí_minh_về_đoàn_kết_quốc_tế-15_36_03_167.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

  Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng cho đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung.

 • /DATA/2020/03/dsc_6696_apru_jryd-11_11_12_362.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiên quyết bài trừ những kẻ thoái hóa, biến chất

  Kiên quyết chống và bài trừ những kẻ thoái hóa biến chất, đây là việc làm lớn nhất của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • /DATA/2020/02/ho_chi_minh_1_lqcx-08_54_24_776.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn vinh dân tộc Việt Nam”

  Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là tôn vinh và giới thiệu dân tộc Việt Nam, đồng thời quảng bá tư tưởng vì hòa bình và nhân văn của Người ra thế giới.

 • /DATA/2020/02/mot_cua-15_32_03_857.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trị “bệnh” ganh ghét, đố kỵ

  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ: “Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình” là biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Đáng ngại, nếu không được ngăn chặn kịp thời từ chỗ suy thoái đạo đức, lối sống cá nhân đó sẽ rất dễ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Vì vậy, ngăn chặn “bệnh” này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay và càng có ý nghĩa hơn khi chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • /DATA/2020/02/7812164058496909450_img_5959-13_25_20_889.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

  Xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo và bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi phải được tháo gỡ trong thời gian tới…

 • /DATA/2020/02/ha_noi_se_phat_huy_vai_tro_-13_16_55_555.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Lấy phòng ngừa là chính

  Bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được đề ra tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải lấy phòng ngừa là chính.

 • /DATA/2020/02/vovanthuong1-13_13_36_998.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

  Sáng ngày 17/02, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) của Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 • /DATA/2020/02/thanh_lap_dang-09_02_00_484.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của đất nước

  90 năm đã qua kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), một Đảng của trí tuệ và niềm tin, kiên cường phấn đấu vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc và sự phát triển không ngừng của đất nước.

 • /DATA/2020/02/90_nam_dang-08_30_09_345.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  90 năm xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước: Dựa vào dân

  Đảng phải thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề rất lớn mà càng nhìn lại chiều sâu lịch sử 90 năm của Đảng chúng ta càng nhìn thấy những bài học thực tiễn rất phong phú.

 • /DATA/2020/01/chutichhochiminh-09_27_48_037.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đạo đức công vụ yếu kém sẽ gây hại rất lớn cho dân, cho nước

  Chuẩn mực đạo đức công vụ có thể khái quát qua lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 chữ “cần, kiệm, liêm, chính”, suy rộng ra là “nhân, nghĩa, liêm, trí, dũng".

 • /DATA/2020/01/vna_potal_xay_dung_dang_va_he_thong_chinh_tri_hoi_nghi_toan_quoc_tong_ket_cong_tac_kiem_tra_giam_sat_cua_dang_nam_2019_122335879_stand-15_55_31_483.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới phải làm mạnh hơn

  Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới yêu cầu phải làm mạnh hơn, tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

 • /DATA/2020/01/257-12_04_22_371.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Những chỉ dẫn của Bác Hồ về cải tạo tư tưởng của đảng viên

  Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 9-12-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng(1).