Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2020/04/00-09_03_43_729.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Làm trong sạch Đảng: Chỉ dẫn của Lênin chưa bao giờ cũ

  Những bài học về thanh đảng, về chống tham ô, tham nhũng của Lênin dường như chưa bao giờ cũ, thậm chí nó còn có ý nghĩa vượt thời đại.

 • /DATA/2020/04/images56906_g5a_lhfp-11_11_40_549.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác” (*)

  Đại thắng mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Một trong những nhân tố cơ bản nhất làm nên kỳ tích đó là nhờ sức mạnh cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc – sức mạnh của lòng tin.

 • /DATA/2020/04/dh-10_24_58_814.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác với chiêu trò tung hô nhảm nhí về nhân sự trước thềm đại hội đảng

  Thời gian này, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, là mối nguy hại ảnh hưởng đến các mặt đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

 • /DATA/2020/04/tphcm-10_22_00_865.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác với hiện tượng gieo mầm, nuôi dưỡng đối tượng phản biện xã hội tiêu cực

  Mở rộng dân chủ, tăng cường phản biện tích cực, lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của nhân dân là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

 • /DATA/2020/04/image001_biie-10_26_43_654.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiên quyết không để “lọt” vào cấp ủy những cán bộ suy thoái

  Gần một nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều thành công, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền. Vì thế, để chuẩn bị cho thành công của nhiệm kỳ mới, khi xây dựng đề án nhân sự, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm của Đảng: Coi trọng chất lượng cấp ủy, lựa chọn cán bộ thật kỹ lưỡng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, quyết không để tình trạng lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng.

 • /DATA/2020/04/20200409124916_35340df47ecbcf8c8e53d578536ee1c9_l-10_21_30_126.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bối cảnh và những yêu cầu mới bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng

  Lý luận về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng là một bộ phận cực kỳ quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua. Hiện nay, bối cảnh thực tiễn đang đặt ra yêu cầu mới đối với việc bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng.

 • /DATA/2020/04/06_etvp-21_31_44_458.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phủ nhận, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ - thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch nhằm làm suy yếu sức mạnh Đảng Cộng sản

  Ngay từ khi mới xuất hiện và được các đảng cộng sản vận dụng vào quá trình hoạt động của mình, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn chịu sự xuyên tạc, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Do đó, phân tích rõ những sự xuyên tạc trên cơ sở đối chiếu, đánh giá những nội dung của nguyên tắc này từ thực tiễn để người cộng sản vững tin vào tính đúng đắn của nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời hạn chế những sai lầm trong thực tiễn vận dụng nguyên tắc, là việc làm có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

 • /DATA/2020/04/gia_tri_tu_tuong_ho_chi_minh_la_khong_the_phu_nhan-21_18_32_475.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"[1].

 • /DATA/2020/04/486-21_15_17_584.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII

  Như đã thành “thông lệ”, trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội Đảng bộ các cấp, và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động lại đẩy mạnh những hoạt động công kích chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, việc đưa những thông tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc, gây rối tình hình đất nước; kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước được họ thực hiện rất ráo riết.

 • /DATA/2020/04/tong_bi_thu_060420-11_10_29_644.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng về đạo đức: Bồi đắp niềm tin với Đảng

  Trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của từng đảng viên và tổ chức Đảng.

 • /DATA/2020/03/unnamed__1__5_-09_15_58_918.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sự ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 90 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • /DATA/2020/03/article-15_45_58_071.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trước thời cơ và thách thức mới

  Trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Thực hiện lời căn dặn của Người trước lúc đi xa, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong bối cảnh mới.