Phản ánh, kiến nghị về chế độ báo cáo các thủ tục hành chính

Trả lời:

Mẫu số 7g gắn với các biểu mẫu số 07a, 07b, 07c, 07d, 07đ, 07e và tại phần giải thích, hướng dẫn cách điền cột số 11 thuộc các biểu mẫu số 07a, 07b, 07c, 07d, 07đ, 07e đã quy định rõ mối liên hệ này. Do đó, tất cả các cấp khi báo cáo theo biểu mẫu số 07a, 07b, 07c, 07d, 07đ, hoặc 07e đều có trách nhiệm ghi rõ nguyên nhân quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính (nếu có). Theo đó, Sở Tư pháp khi giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp báo cáo của các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và báo cáo của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp theo biểu mẫu số 7đ cũng đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin liên quan theo yêu cầu tại mẫu số 7g (nếu có trường hợp quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính).

http://thutuchanhchinh.vn