Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ cao đẳng với cơ sở dạy nghề nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
- Cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài
- Thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

- Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài

- Cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
thuvienphapluat.vn

Tin khác