Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017

Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thanh tra Bộ Nội vụ chủ trì, tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức, viên chức; quản lý biên chế, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác văn thư, lưu trữ. Cụ thể:

Trong Quý I năm 2017, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức quản lý; chế độ hưu trí, thôi việc và kéo dài thời gian làm việc của viên chức của Đại học Quốc gia Hà Nội; thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lai Châu; thanh tra về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó, chế độ tiền lương đối với công chức và việc ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Tiền Giang; thanh tra về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng công chức; công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Tài chính.

Quý II năm 2017, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; quản lý hồ sơ công chức; công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ... trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bến Tre, Gia Lai, Sóc Trăng, Lào Cai và Quảng Trị.

Quý III năm 2017,  thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; nâng bậc lương, chế độ tiền lương, công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức, số lượng cấp phó, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ... của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Thuận, Long An, Bình Định.

Quý IV năm 2017, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ... trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn; thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Quý I năm 2017); UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên (Quý II năm 2017); UBND tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Tây Ninh (Quý III năm 2017); Vĩnh Phúc, Tuyên Quang (Quý IV năm 2017).

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình (Quý II năm 2017); Quảng Nam, Phú Yên (Quý III năm 2017); Đắk Nông, Bình Phước (Quý IV năm 2017).

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72