Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020"

Cụ thể, hướng tới 100% công chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính; được tiếp cận với kinh nghiệm cải cách hành chính của các nước phát triển trên thế giới và 100% công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương được tiếp cận các tài liệu, bài giảng điện tử về cải cách hành chính qua Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Đề án tập trung vào đối tượng là công chức thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành, trung ương và các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước.

Yêu cầu của Đề án: việc tăng cường năng lực của đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính phải gắn với việc bố trí công chức phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. Kế thừa, phát huy các kinh nghiệm, kết quả đã đạt được của Đề án “Tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015” được phê duyệt tại Quyết định số 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc bồi dưỡng, tập huấn phải được thực hiện thường xuyên, có nội dung cập nhật, phương pháp linh hoạt phù hợp với từng đối tượng.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đề ra những nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng để cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương. Nghiên cứu, áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến đối với một số chuyên đề cơ bản trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, đáp ứng nhu cầu học tập linh hoạt của đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính các cấp. Xây dựng Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương hàng năm. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài về cải cách hành chính. Đồng thời, kết hợp với việc tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài về cải cách hành chính cho công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương…

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72