Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

+ Địa chỉ: Số 76 Đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
+ Điện thoại:   0270.3822233        Fax: 0270.38286917
+ Email: snv@vinhlong.gov.vn
+ Website: http://snv.vinhlong.gov.vn/

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/Email:

Giám đốc: Trần Công Hiếu

0270.3830128/tchieu.snv@vinhlong.gov.vn

Phó Giám đốc: Lưu Hoài Phẩm

0270.3825338/lhpham.snv@vinhlong.gov.vn

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Bỉnh

0270.3834478/dvbinh.snv@vinhlong.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Bạch Đằng

0270.3830153/tbdang.snv@vinhlong.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hồng Quân (Kiêm Trưởng Ban Tôn giáo)

0270.3836810/nvhquan.snv@vinhlong.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguvễn Phi Hùng (Kiêm Trưởng Ban Thi đua)

091.8.024.481/nphung.snv@vinhlong.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

+ Văn phòng

 

Chánh Văn phòng: Võ Thanh Minh

 

Phó Chánh Văn phòng: Trương Quan Tiến

 

Phó Chánh Văn phòng: Cao Thị Kim Phụng

 

 

0270.3837925/vtminh.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3822233/tqtien.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3836884/ctkphung.snv@vinhlong.gov.vn

+ Thanh Tra

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thới Thắng

 

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thanh Tâm

 

 

0270.3834993/ntthang.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3834993/tttam.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Xây dng Chính quyền Công tác Thanh niên

 

Trưởng phòng: Phạm Thanh Tùng

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Anh Thư

 

 

0270.3823230/pttung.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3823230/nguyenanhthu.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Công chức, viên chức

 

Trưởng phòng: Bùi Thị Thanh Phương

 

Phó Trưởng phòng: Lê Bích Duyên

 

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Ngọc Trang

 

 

0270.3826714/bttphuong.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3826714/lbduyen.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3825544/ttntrang.snv@vinhlong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi Chính phủ

 

Trưởng phòng: Trương Hoàng Thiện

 

 

0270.3828736/ththien.snv@vinhlong.gov.vn

Đơn vị trực thuộc

 

+ Ban Tôn giáo

 

Phó Trưởng ban: Hồ Văn Chính

 

Phó Trưởng ban: Lê Văn Thành

 

 

0270.3837881/hvchinh.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3837881/lvthanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Ban Thi đua khen thưởng

 

Phó Trưởng ban: Đỗ Thành Lợi

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

 

0270.3823468/dtloi.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3823468/ntkoanh.snv@vinhlong.gov.vn

+ Chi cục Văn thư, Lưu trữ

 

Chi Cục trưởng: Phạm Minh Chiến

 

Phó Chi Cục trưởng: Nguyễn Hoàng Minh

 

Phó Chi Cục trưởng: Trương Thị Kiều Ngân

 

 

0270.3822634/pmchien.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3821439/nhminli.snv@vinhlong.gov.vn

 

0270.3838745/ttkngan.snv@vinhlong.gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Vĩnh Long