• THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ TRIỆU VĂN CƯỜNG

  • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ

    Ngày 21/4/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký Quyết định số 1475/QĐ-BNV về việc ban hành Quy chế của Bộ Nội vụ.Theo đó, Quy chế này gồm 10 Chương và 38 Điều quy định nguyên tắc làm việc; chế độ trách nhiệm; quan hệ công tác; cách thức, trình tự giải quyết công việc của Bộ Nội vụ.Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, gồm: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước, các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Bộ Nội vụ.

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.217.165

Khách Online : 1.328