BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NGUYỄN THÁI BÌNH

TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
NGUYỄN THÁI BÌNH
- Họ và tên: NGUYỄN THÁI BÌNH
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1954
Dân tộc : Kinh
Tôn giáo : Không
Quê quán: Xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Chức vụ Đảng: Uỷ viên BCH Trung Ương Đảng
Ngày vào Đảng: 24/04/1973
Trình độ học vấn: Đại học