QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Quyết định số 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

2. Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

3.Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 

4. Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

 

5. Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

6.Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ

 

7. Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 

8. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

 

9. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương

 

10. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

 

11.Quyết định số 1066/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 

 

Các thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ

(Chọn Cơ quan: Bộ Nội vụ tại "Tìm kiếm nâng cao")Dịch vụ công mức 2

STTTên thủ tụcLĩnh vựcCấp giải quyếtTải về
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Sao vàng" cho cá nhân có quá trình cống hiến
Thủ tục tặng thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục tặng thưởng "Cờ thi đua của Chính phủ" về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Chiến công" cho tập thể, cá nhân có thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Lao động" cho tập thể, cá nhân về phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục Tặng thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" về thành tích đột xuất
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Chiến công" cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Lao động" cho tập thể, cá nhân về thành tích đột xuất
Cấp Trung ương XI. Thủ tục phong tặng, truy tặng Danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân"
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Độc lập" cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục phong tặng, truy tặng Danh hiệu "Anh hùng lao động"
Thủ tục Phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"
Thủ tục Tặng thưởng "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục Tặng thưởng "Cờ thi đua của Chính phủ" về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc"
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Chiến công" cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục Khen thưởng "Huân chương Lao động" cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Thủ tục khen thưởng Huân chương Sao vàng cho tập thể, cá nhân về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo