Bộ Tư pháp

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

10:47 21/01/2013 | Lượt xem : 7840

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7840

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Theo Nghị định 22/2013/NĐ-CP, ngày 13/03/2013)

 

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

4. Vụ Pháp luật quốc tế.

5. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Vụ Hợp tác quốc tế.

8. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

9. Vụ Thi đua - Khen thưởng.

10. Thanh tra.

11. Văn phòng.

12. Tổng cục Thi hành án dân sự.

13. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

14. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

15. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

16. Cục Con nuôi.

17. Cục Trợ giúp pháp lý.

18. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

19. Cục Bồi thường nhà nước.

20. Cục Bổ trợ tư pháp.

21. Cục Công nghệ thông tin.

22. Cục Công tác phía Nam.

23. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

24. Viện Khoa học pháp lý.

25. Học viện Tư pháp.

26. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

27. Báo Pháp luật Việt Nam.

Các tổ chức quy định từ Khoản 1 đến Khoản 22 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ Khoản 23 đến Khoản 27 Điều này là các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế được tổ chức 04 Phòng; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính được tổ chức 05 Phòng.

 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.779

Khách Online : 317