Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ cấu, tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

15:06 10/01/2013 | Lượt xem : 2500

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2500

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Theo Nghị định 75/2009/NĐ-CP, ngày 10/09/2009)
1. Vụ Kế hoạch;

2. Vụ Tài chính;

3. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

4. Vụ Hợp tác quốc tế;

5. Vụ Tổ chức cán bộ;

6. Vụ Pháp chế;

7. Thanh tra Bộ;

8. Văn phòng Bộ;

9. Tổng cục Lâm nghiệp;

10. Tổng cục Thuỷ sản;

11. Tổng cục Thuỷ lợi;

12. Cục Trồng trọt;

13. Cục Bảo vệ thực vật;

14. Cục Chăn nuôi;

15. Cục Thú y;

16. Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối;

17. Cục Quản lý Xây dựng công trình;

18. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

19. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản;

20. Trung tâm Tin học và Thống kê;

21. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

22. Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Quốc gia;

23. Báo Nông nghiệp Việt Nam;

24. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 19 là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 20 đến  khoản 24 là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ Hợp tác quốc tế được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ lợi và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ.

* Ngày 15/2/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 214/QĐ-TTg  phê duyệt danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Nguồn: Theo Nghị định 75/2009/NĐ-CP, ngày 10/09/2009

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.885

Khách Online : 360