Chương trình điều tra xã hội học

 •   /DATA/2021/01/1-14_25_42_088.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020 và một số giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới (08/01/2021)

  Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

 •   /DATA/2020/12/9-14_23_43_625.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tranh cử để tuyển chọn chính khách tài năng (25/12/2020)

  Tranh cử là cơ chế phù hợp để tuyển chọn chính khách tài năng. Cần mở rộng phạm vi đối tượng tuyển chọn để có những chính khách tài năng phù hợp nhất. 

 •   /DATA/2020/12/33-23_49_39_999.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trao chức vụ lãnh đạo cho người tài (23/12/2020)

  Người lãnh đạo là đầu tàu định hướng cho đất nước phát triển và do vậy, chức vụ lãnh đạo phải được trao cho người tài giỏi nhất. 

 •   /DATA/2020/12/30-23_46_02_880.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trả lương cao, tuyển chọn nghiêm ngặt để có nhân tài trị quốc (22/12/2020)

  Để có được nhân tài trị quốc, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu thực hiện chế độ lương thưởng hậu hĩnh cho các quan chức tài giỏi.

 •   /DATA/2020/12/26-23_43_12_825.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  ‘Tôi không cho phép người nhà không có tài được giữ chức quan trọng’ (22/12/2020)

  Thành viên gia đình không có tài năng giữ chức vụ quan trọng sẽ là thảm họa đối với đất nước và di sản của tôi - cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng tuyên bố.

 •   /DATA/2020/12/22-23_36_46_635.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vì việc chọn người, không để sót nhân tài (22/12/2020)

  Đại hội Đảng 13 là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

 •   /DATA/2020/12/17-23_27_20_478.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  3 nguyên tắc chi phối triết lý quản trị nhân tài của Singapore (23/12/2020)

  Phần đông các nước đều chú trọng việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài trong công vụ. Mỗi nước căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình có cách thức thích hợp để làm việc này.

 •   /DATA/2020/12/11-23_13_09_615.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiến cử, thu hút và trọng dụng nhân tài  (22/12/2020)

  Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, các triều đại phong kiến đã ý thức rõ vị trí, vai trò của hiền tài: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và ngày càng lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu và ngày càng xuống thấp. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài.

 •   /DATA/2020/12/9-23_06_17_433.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thu hút, trọng dụng nhân tài - Một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước (25/12/2020)

  Vấn đề thu hút, trọng dụng nhân tài ở nước ta đã được đặt ra từ lâu nhưng đến nay vẫn đang là vấn đề thời sự và ngày càng trở nên cấp bách cả về lý luận và thực tiễn bởi nó có ý nghĩa góp phần quyết định đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, trong điều kiện tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 •   /DATA/2020/12/1-11_25_51_524.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân tài và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài cho nền công vụ Việt Nam (18/12/2020)

  Bài viết trình bày một số quan niệm về nhân tài, các yếu tố xác định nhân tài và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách thu hút và sử dụng nhân tài cho nền công vụ Việt Nam.