Ý kiến đóng góp cho Ngành Tổ chức Nhà nước

 •   /DATA/2019/12/000danso______-12_21_52_242.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới (12/12/2019)

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ khi giành được chính quyền, Đảng ta vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy. Bởi vì, “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”(1). Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị. Đến lượt nó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị chính là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, vị thế, địa vị cầm quyền của Đảng.

 •   /DATA/2019/12/20191202040827_20190319_150957_1_-10_01_38_673.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam làm cơ sở hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ (06/12/2019)

  Hệ giá trị văn hóa là sản phẩm của con người, của sự phát triển xã hội và văn hóa mỗi thời đại. Thiếu hệ giá trị văn hóa sẽ thiếu đi công cụ điều tiết xã hội, dễ dẫn tới sự thiếu định hướng. Trước tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các giá trị văn hóa và con người Việt Nam nói chung, hệ chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nói riêng cũng bị tác động theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, trong đó có đạo đức công vụ sẽ góp phần chủ động ngăn chặn, phòng ngừa những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

 •   /DATA/2019/12/20191125040249_bo_truong_le_vinh_tan_temp_ijqh-09_06_55_977.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (06/12/2019)

  Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. 

 •   /DATA/2019/11/thu_tuong_nguyen_xuan_phuc_xuse-10_03_35_502.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: “Không được tự mãn, phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế, giải phóng tối đa nguồn lực" (27/11/2019)

  "Chúng ta không được chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để giải phóng tối đa nguồn lực".

 •   /DATA/2019/11/20191120084105_thumbnail-09_38_36_415.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bàn thêm về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược (22/11/2019)

  Chúng ta đã từng đọc, từng học lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim để thấy rằng đất nước ta, dân tộc ta đã sản sinh ra, nuôi dưỡng biết bao cá nhân, nhân tài phát triển thành lãnh tụ vĩ đại, tạo ra sự thay đổi thời cuộc, tạo ra những nhà nước, những triều đại thịnh trị, huy hoàng trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam, như các triều đại: Đinh, Lý, Trần, Tiền Lê, Hậu Lê, Nguyễn và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh; với bao bậc vua sáng, tôi hiền, Danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc, như Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh...

 •   /DATA/2019/11/pct_uong_chu_luu_phat_bieu_ok-15_06_03_259.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay (18/11/2019)

  Thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” theo Nghị quyết 48/NQ-TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị, thời gian qua hệ thống pháp luật nước ta ngày càng được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, sự tác động của hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm cho kinh tế - xã hội có nhiều biến đổi, đòi hỏi hệ thống pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện phù hợp với thực tế. Bài viết luận giải các yếu tố bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật và đề xuất một số giải pháp bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

 •   /DATA/2019/11/cee8d15e533fe0d998594b417925cd58_s-15_03_06_308.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số (18/11/2019)

  Trong thời kỳ Cách mạng 4.0, các phương thức hoạt động kinh tế các quốc gia trên thế giới đều có sự thay đổi mạnh mẽ, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu dựa trên ứng dụng công nghệ số. Để thích ứng với nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế số, Nhà nước cũng phải đổi mới mô hình và cách thức áp dụng công nghệ số trong quản lý kinh tế.

 •   /DATA/2019/11/20191104024832_tctongthedh281g-14_55_30_897.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (18/11/2019)

  Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

 •   /DATA/2019/11/trung_tam_hanh_chinh_cong_tinh_an_giang-14_54_21_755.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay (18/11/2019)

  Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Năm 2021 chế độ tiền lương mới sẽ được áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị, vì thế việc xác định vị trí việc làm phải được thực hiện theo hướng kế hoạch hóa, khoa học hóa và quy chế hóa với sự cam kết chính trị của người đứng đầu đơn vị ngay từ bây giờ.

 •   /DATA/2019/11/tải_xuống-14_51_59_905.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững (18/11/2019)

  Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.