Ý kiến đóng góp cho Ngành Tổ chức Nhà nước

 •   /DATA/2020/12/15-11_27_11_688.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát huy vai trò của đội ngũ nhân tài trong các cơ quan nhà nước hiện nay (16/12/2020)

  Nhận thức rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhân tài, trong mỗi kỳ đại hội Đảng toàn quốc gần đây, công tác cán bộ nói chung và vấn đề nhân tài nói riêng luôn được được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chương trình hành động.

 •   /DATA/2020/12/14-11_21_09_644.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công (16/12/2020)

  Chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài luôn được Nhà nước quan tâm và chú trọng.  Tuy nhiên, chính sách này cũng còn nhiều bất cập, chưa có sự thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Vì vậy, Nhà nước cần sớm xây dụng và ban hành Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng, đãi ngộ nhân tài để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

 •   /DATA/2020/12/12-10_50_29_357.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân tài và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài cho nền công vụ Việt Nam (16/12/2020)

  Bài viết trình bày một số quan niệm về nhân tài, các yếu tố xác định nhân tài và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách thu hút và sử dụng nhân tài cho nền công vụ Việt Nam.

 •   /DATA/2020/12/4-13_22_16_487.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quyết liệt ‘đốt lò’ không vùng cấm (14/12/2020)

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã quan tâm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác phòng chống tham nhũng, chọn những khâu yếu, việc khó để chỉ đạo khắc phục, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của đồng chí đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

 •   /DATA/2020/10/2-09_50_57_249.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ với việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (15/10/2020)

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các nội dung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm đã được Chính phủ thảo luận và Bộ Chính trị cho ý kiến, bảo đảm triển khai có lộ trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24-1-2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3-2-2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14. Việc Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 nghị quyết trên đã tạo cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đã tạo chuyển biến rõ rệt.

 •   /DATA/2020/10/1-02_30_43_885.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công vụ ở Việt Nam nhìn từ pháp lý và thực tiễn (06/10/2020)

  Mặc dù có nhiều quan niệm, nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng ở bình diện chung, công vụ là một loại hoạt động đặc biệt, do đó công vụ có những đặc điểm đặc trưng, thể hiện thông qua: Mục tiêu của hoạt động công vụ, quyền lực và quyền hạn trong thực thi công vụ, nguồn lực để thực thi công vụ, phương thức thực thi công vụ.

 •   /DATA/2020/09/2-20_13_43_332.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách bộ máy từ chính sách tăng lương 30% mỗi năm (21/09/2020)

  Ngay khi lên cầm quyền năm 1961, cố Tổng thống Park đã dành ưu tiên số một và quyết tâm chính trị cao độ cho việc cải cách nhân sự.

 •   /DATA/2020/09/1-14_54_03_127.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ (15/09/2020)

  Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".

 •   /DATA/2020/09/3-14_57_43_244.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (09/09/2020)

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một trong những người phát hiện, đề xuất và tiếp tục hoàn thiện các mối quan hệ lớn chi phối toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

 •   /DATA/2020/08/nhantai-12_11_26_868.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ: Chính sách trọng dụng, sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn, sử dụng nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc (19/08/2020)

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, trong bài viết này, dưới góc độ khoa học chính sách, xin trình bày chính sách trọng dụng, sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn, sử dụng nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc.