Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2019/09/quang_canh_hoi_nghi_1533799230683342427641_56_0_505_800_crop_15337992458441554403606-09_36_36_405.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tổ chức sắp xếp lại tổ chức hành chính nhà nước hiện nay - một số vấn đề đặt ra (04/09/2019)

  Đơn vị hành chính là một bộ phận trong cấu trúc tổ chức hành chính nhà nước, thể hiện quan hệ quyền lực giữa Trung ương với chính quyền địa phương. Việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính để tổ chức thực thi quyền lực nhà nước có hiệu quả là vấn đề trọng yếu của các quốc gia. Bài viết nêu lên những nguyên tắc cơ bản và thực trạng đơn vị hành chính ở Việt Nam hiện nay, qua đó đưa ra những giải pháp góp phần đổi mới, sắp xếp các đơn vị hành chính.

 •   /DATA/2019/09/tt_trieu_van_cuong-09_34_00_361.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luật tổ chức Chính phủ năm 2015: những nội dung cần tiếp tục sửa đổi hoàn thiện (04/09/2019)

  Thực tiễn sau 3 năm thi hành Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 cho thấy, tổ chức và hoạt động của Chính phủ khóa XII đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, tiếp tục sắp xếp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nói chung theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa XII và tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước theo Nghị quyết số 56/2017/QH14, cần tiếp tục nghiên cứu, cung cấp các luận cứ khoa học để sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ năm 2015.

 •   /DATA/2017/01/tuyen_cc-11_27_24_402.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuyển chọn công chức theo năng lực tại một số quốc gia trên thế giới (13/01/2017)

  Ở các quốc gia có nền hành chính phát triển, công tác tuyển dụng chú trọng tìm kiếm và lựa chọn những người có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ công tác phù hợp nhất, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm đã được xác định từ giai đoạn phân tích công việc. 

 •   /DATA/2015/09/hanhchinh_kejw-13_13_34_785.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách thủ tục hành chính: Nhìn từ góc độ thể chế (08/09/2015)

  Vấn đề cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam vốn đã được bàn luận nhiều trong suốt thời gian qua. Tập trung đánh giá những kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

 •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - Hình thức Dân chủ cao nhất và rộng rãi nhất được thực hiện.  (19/04/2011)

  Tất cả người Dân trong cả nước không thể trực tiếp làm chủ để quyết định những vấn đề điều hành, quản lý tất cả hoạt động kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự và những giải pháp đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mọi  người Dân của cả nước, cả tỉnh, huyện, xã. Do vậy Hiến pháp và Luật quy định Nhân dân làm chủ thông qua Người đại diện cho mình (Đại biểu) ở cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất (Quốc Hội) và cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương (Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã).

 •   /Uploads/image/lathithuhang/image/nam 2010/thang 10/anh15.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (15/10/2010)

  Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI, Chương XI: Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mục: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có ghi: “Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và một số cơ chế có liên quan để có chủ trương phù hợp”; và “Tổng kết việc thực hiện “nhất thể hoá” một số chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có chủ trương phù hợp”.

 •   /Uploads/image/tranthily/Thang 8/ngay 11/images2014099_thangvanphuc.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  'Bộ máy chỉ thu hút được thành phần làng nhàng' (11/08/2010)

  Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc: "Đội ngũ hoạch định chính sách rất cần người có trình độ cao, song thu nhập trong khu vực công không thu hút người tài thực sự".

 •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nghệ An: Hiệu quả việc đưa cán bộ biên phòng tăng cường về các xã biên giới (14/04/2010)

  Nghệ An đang triển khai chủ trương đưa cán bộ biên phòng tăng cường về các xã biên giới. Đây được coi là giải pháp sáng tạo, thiết thực để phát huy vai trò của bộ đội biên phòng tại các xã biên giới.

 •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Các ban Hội đồng nhân dân (HĐND) chủ động tham gia xây dựng và phản biện chính sách để nâng cao chất lượng thẩm tra (18/09/2009)

  Thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND và các cơ quan chức năng là nhiệm vụ thường xuyên của ban HĐND. Báo cáo thẩm tra không chỉ thể hiện chính kiến của ban đối với từng nội dung được thẩm tra mà còn hướng đại biểu tập trung vào những vấn đề cần bàn thảo, thống nhất trước khi quyết định. Chính vì vậy, việc phối hợp với cơ quan chuyên môn ngay từ khi soạn thảo để nâng cao chất lượng thẩm tra được các ban HĐND đặc biệt quan tâm.

 •   /Uploads/image/admin/images1856104_anh-Sac-2.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy (17/09/2009)

  Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ - Khẳng định của chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội, tiến sĩ Lê Anh Sắc, thành viên soạn thảo Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền TP.