Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2019/11/thu_tuong_nguyen_xuan_phuc_xuse-10_03_35_502.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: “Không được tự mãn, phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế, giải phóng tối đa nguồn lực" (27/11/2019)

  "Chúng ta không được chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để giải phóng tối đa nguồn lực".

 •   /DATA/2019/11/ht-08_45_29_488.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính (22/11/2019)

  Ngày 21/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức toạ đàm khoa học với chủ đề "Một số vấn đề về đổi mới cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN)". TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì.

 •   /DATA/2019/11/20191120084105_thumbnail-09_38_36_415.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bàn thêm về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược (22/11/2019)

  Chúng ta đã từng đọc, từng học lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim để thấy rằng đất nước ta, dân tộc ta đã sản sinh ra, nuôi dưỡng biết bao cá nhân, nhân tài phát triển thành lãnh tụ vĩ đại, tạo ra sự thay đổi thời cuộc, tạo ra những nhà nước, những triều đại thịnh trị, huy hoàng trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam, như các triều đại: Đinh, Lý, Trần, Tiền Lê, Hậu Lê, Nguyễn và Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời đại Hồ Chí Minh; với bao bậc vua sáng, tôi hiền, Danh nhân văn hóa, Anh hùng dân tộc, như Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh...

 •   /DATA/2019/11/0dfb4478980f6126653b41583d1d758c_l-15_07_22_929.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn (18/11/2019)

  Đại hội XI, XII của Đảng yêu cầu phải làm rõ về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng, về đặc điểm, điều kiện để một Đảng duy nhất cầm quyền một cách hiệu quả, bền vững. Bài viết tập trung làm rõ những vấn đề Đảng ta đã nêu ra, trong đó có sự nhận thức lý luận về nội dung, phương thức, mô hình cầm quyền của Đảng ta; so sánh về mặt lý luận và thực tiễn các mô hình cầm quyền của một số đảng chính trị trên thế giới, để khẳng định những thành tựu lý luận cũng như những hạn chế, những vấn đề đặt ra nhằm phát huy vai trò cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.

 •   /DATA/2019/11/pct_uong_chu_luu_phat_bieu_ok-15_06_03_259.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay (18/11/2019)

  Thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” theo Nghị quyết 48/NQ-TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị, thời gian qua hệ thống pháp luật nước ta ngày càng được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, sự tác động của hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm cho kinh tế - xã hội có nhiều biến đổi, đòi hỏi hệ thống pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện phù hợp với thực tế. Bài viết luận giải các yếu tố bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật và đề xuất một số giải pháp bảo đảm chất lượng xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

 •   /DATA/2019/11/cee8d15e533fe0d998594b417925cd58_s-15_03_06_308.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quản lý nhà nước trong nền kinh tế số (18/11/2019)

  Trong thời kỳ Cách mạng 4.0, các phương thức hoạt động kinh tế các quốc gia trên thế giới đều có sự thay đổi mạnh mẽ, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu dựa trên ứng dụng công nghệ số. Để thích ứng với nền kinh tế chuyển đổi sang kinh tế số, Nhà nước cũng phải đổi mới mô hình và cách thức áp dụng công nghệ số trong quản lý kinh tế.

 •   /DATA/2019/11/20191104024832_tctongthedh281g-14_55_30_897.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện chính sách cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (18/11/2019)

  Công tác cán bộ là tổng thể các biện pháp của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ; đánh giá cán bộ; quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; luân chuyển, điều động cán bộ; bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, ...  nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí số lượng hợp lý, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đảng ta đã xác định đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

 •   /DATA/2019/11/trung_tam_hanh_chinh_cong_tinh_an_giang-14_54_21_755.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xác định vị trí việc làm - “Nút thắt” trong tinh giản biên chế, cải cách tiền lương hiện nay (18/11/2019)

  Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Năm 2021 chế độ tiền lương mới sẽ được áp dụng thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị, vì thế việc xác định vị trí việc làm phải được thực hiện theo hướng kế hoạch hóa, khoa học hóa và quy chế hóa với sự cam kết chính trị của người đứng đầu đơn vị ngay từ bây giờ.

 •   /DATA/2019/11/tải_xuống-14_51_59_905.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững (18/11/2019)

  Sự chuyển biến mau lẹ của thời cuộc vừa đòi hỏi cấp thiết, vừa tạo nền để chúng ta xây dựng, thực thi thể chế phát triển nhanh - bền vững. Đây là một sự nghiệp to lớn, một quá trình lâu dài, không thể chần chừ nhưng cũng không thể nóng vội. Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

 •   /DATA/2019/11/2695413bfc7a15244c6b-14_45_52_077.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay (18/11/2019)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trí thức và khi giữ cương vị là người đứng đầu đất nước, Người rất quan tâm đến trí thức và vấn đề trí thức. Tư tưởng về trí thức của Hồ Chí Minh đã được hình thành ngay từ khi Người còn hoạt động ở nước ngoài và được thể hiện rõ nhất sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhất là trong việc thành lập các Chính phủ lúc bấy giờ. Từ tư tưởng trọng dụng trí thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ xung quanh mình rất nhiều những trí thức nổi tiếng toàn tâm, toàn ý vì đất nước và nhân dân. Thực hiện tư tưởng trọng dụng trí thức của Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút và trọng dụng đội ngũ này.