Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2020/02/17_04___tv33___bo_truong_le_vinh_tan_1_ok_1_-10_01_55_404.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ (08/02/2020)

  Nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020, Tạp chí Tổ chức nhà nước đăng tải bài viết về những điểm mới, nổi bật trong công tác cán bộ và định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2020/02/pho_chu_tich_thuong_truc_quoc_hoi_tong_thi_phong_tham_truong_trung_hoc_co_so_dan_toc_noi_tru_huyen_na_hang-09_57_05_415.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ trong bối cảnh hiện nay (08/02/2020)

  Để phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ của Chính phủ, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là đối với công tác vận động phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay. 

 •   /DATA/2020/02/article__1_-09_54_37_806.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bản lĩnh chính trị của Đảng - nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển (08/02/2020)

  Công cuộc đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 35 năm. Đó là khoảng thời gian cách mạng Việt Nam đã từng trải qua những thời đoạn đầy cam go, thử thách, thậm chí có những thời điểm đất nước lâm vào tình thế hiểm nghèo tưởng như không thể vượt qua. Điều có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trụ vững và phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, trước hết phải kể đến bản lĩnh chính trị của Đảng.

 •   /DATA/2020/01/unnamed__2__3_-13_19_18_898.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực trong nền công vụ Vương quốc Anh (15/01/2020)

  Sau đợt công tác, nghiên cứu, học tập ngắn hạn tại Vương quốc Anh của Đoàn 165 - Bộ Nội vụ, bài viết cập nhật một số nội dung cải cách gần đây trong quản lý, phát triển nguồn nhân lực, với phương châm “Kỹ thuật số trước hết” trong hệ thống công vụ Vương quốc Anh thời kỳ Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; từ đó, rút ra những kinh nghiệm có thể tham khảo trong quá trình cải cách công vụ, công chức ở Việt Nam; đồng thời, chia sẻ một số hình ảnh học tập và hoạt động ngoại khóa của Đoàn trong thời gian nghiên cứu, khảo sát tại Vương quốc Anh vừa qua.

 •   /DATA/2020/01/nhung_viec_toi_thieu_can_thiet_khi_sap_xep_lai_to_chuc_bo_may_can_bo-16_24_15_974.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động (09/01/2020)

  Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

 •   /DATA/2019/12/boi_duong_can_bo-13_56_44_991.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Nội vụ Trong giai đoạn hiện nay (17/12/2019)

  Để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, yêu cầu đặt ra cho công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Nội vụ phải đạt hiệu quả thiết thực đối với tổ chức cũng như cá nhân công chức được đào tạo, bồi dưỡng. Từ những yêu cầu về đặc trưng riêng của đội ngũ công chức ngành Nội vụ, bài viết nghiên cứu, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và cải cách hành chính, cải cách công vụ trong giai đoạn hiện nay.Từ khóa: Đào tạo, bồi dưỡng, công chức ngành Nội vụ, cải cách hành chính, cải cách công vụ.

 •   /DATA/2019/12/tải_xuống-15_41_41_399.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở nước ta hiện nay (17/12/2019)

  Đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu của công cuộc đổi mới đất nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra những vấn đề khái quát chung về đổi mới quản lý nhà nước về nguồn nhân lực, trên cơ sở đó nêu lên thực trạng, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện.Từ khóa: Đổi mới quản lý nhà nước, nguồn nhân lực.

 •   /DATA/2019/12/000danso______-12_21_52_242.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong tình hình mới (12/12/2019)

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ khi giành được chính quyền, Đảng ta vừa là một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, vừa là hạt nhân lãnh đạo hệ thống ấy. Bởi vì, “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam,… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”(1). Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chi phối tính chất, mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị. Đến lượt nó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị chính là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín, vị thế, địa vị cầm quyền của Đảng.

 •   /DATA/2019/12/20191202040827_20190319_150957_1_-10_01_38_673.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam làm cơ sở hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ (06/12/2019)

  Hệ giá trị văn hóa là sản phẩm của con người, của sự phát triển xã hội và văn hóa mỗi thời đại. Thiếu hệ giá trị văn hóa sẽ thiếu đi công cụ điều tiết xã hội, dễ dẫn tới sự thiếu định hướng. Trước tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các giá trị văn hóa và con người Việt Nam nói chung, hệ chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức nói riêng cũng bị tác động theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, trong đó có đạo đức công vụ sẽ góp phần chủ động ngăn chặn, phòng ngừa những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

 •   /DATA/2019/12/20191125040249_bo_truong_le_vinh_tan_temp_ijqh-09_06_55_977.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (06/12/2019)

  Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.