Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2020/06/4-14_32_18_849.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính ở Việt Nam (10/06/2020)

  Phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính là hai lĩnh vực khác biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và có những “vùng chồng lấn”, giao thoa về nội dung, chủ thể thực hiện, đối tượng điều chỉnh… Bài viết phân tích mối liên hệ giữa phân cấp, phân quyền với cải cách hành chính, từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 •   /DATA/2020/06/4-14_30_39_601.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới, sắp xếp lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay (10/06/2020)

  Ở nước ta, đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn những hạn chế nhất định, như: mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị này rất lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

 •   /DATA/2020/06/3-14_28_14_521.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số định hướng nghiên cứu cơ bản của Bộ Nội vụ trong thời gian tới (10/06/2020)

  Ngày 16/10/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1585/QĐ-BNV Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ của ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025. Chiến lược đã đưa ra những định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ cụ thể trong từng lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ.

 •   /DATA/2020/05/hcm-11_33_26_201.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật - nền tảng tư tưởng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhà nước và pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng (17/05/2020)

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là để thực hiện đúng tinh thần Người đã căn dặn: Học để làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phụng sự giai cấp và nhân loại. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có bài viết: "TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG". Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng.

 •   /DATA/2020/05/gs_tri_udvq-15_40_21_827.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lựa chọn cán bộ phải bằng con mắt tinh tường và cái tâm trong sáng (08/05/2020)

  Đối với người tiến cử, tâm trong sáng thôi chưa đủ, mà cần nhìn nhận bằng con mắt tinh tường, nhạy bén

 •   /DATA/2020/04/05_kjfx-09_45_13_527.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay (23/04/2020)

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội ngày càng tốt hơn trong bối cảnh mới, việc xây dựng và nâng cao văn hóa công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước được xác định là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu.

 •   /DATA/2020/04/30_phiên_toàn_thể_ai4vn_4-09_09_39_008.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đổi mới phương thức điều hành của Chính phủ trên nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (08/04/2020)

  Trí tuệ nhân tạo là hệ thống máy móc có khả năng nhận thức, suy đoán và mô phỏng kinh nghiệm ở mức độ cao, có thể giải quyết những công việc phức tạp của con người. Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi hoạt động sản xuất, dịch vụ cũng như quản lý trở thành xu hướng tất yếu.

 •   /DATA/2020/03/unnamed-14_45_31_213.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Pháp luật về đánh giá năng lực công chức ở Việt Nam hiện nay (23/03/2020)

  Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hết sức quan tâm, chú trọng xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công tác đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.

 •   /DATA/2020/03/cac_quan_trieu_nguyen___anh_suu_tam-10_17_00_097.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Triều Nguyễn tinh giản đội ngũ quan lại  (03/03/2020)

  Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ ra rằng,  tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ... Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp; tỉ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng; số lãnh đạo cấp phó nhiều; việc bổ nhiệm cấp "hàm" ở một số cơ quan Trung ương chưa hợp lý. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập,... Trước thực trạng này, một trong những giải pháp được đưa ra là xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Vậy từ góc nhìn lịch sử, dưới triều Nguyễn, giải pháp xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả đã được thực hiện như thế nào? 

 •   /DATA/2020/02/unnamed__3__1_-13_20_49_979.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vai trò của khoa học tổ chức đối với tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam (19/02/2020)

  Khoa học tổ chức có đối tượng nghiên cứu là cấu trúc, chức năng, hệ thống quy luật, nguyên tắc vận hành và các điều kiện cần và đủ để tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động, do đó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng những quan điểm, nguyên tắc của khoa học tổ chức vào việc hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy nhà nước là rất cần thiết.