Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2020/10/2-09_50_57_249.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ với việc xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (15/10/2020)

  Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các nội dung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm đã được Chính phủ thảo luận và Bộ Chính trị cho ý kiến, bảo đảm triển khai có lộ trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24-1-2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3-2-2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14. Việc Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ ban hành 2 nghị quyết trên đã tạo cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đã tạo chuyển biến rõ rệt.

 •   /DATA/2020/10/1-02_30_43_885.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công vụ ở Việt Nam nhìn từ pháp lý và thực tiễn (06/10/2020)

  Mặc dù có nhiều quan niệm, nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng ở bình diện chung, công vụ là một loại hoạt động đặc biệt, do đó công vụ có những đặc điểm đặc trưng, thể hiện thông qua: Mục tiêu của hoạt động công vụ, quyền lực và quyền hạn trong thực thi công vụ, nguồn lực để thực thi công vụ, phương thức thực thi công vụ.

 •   /DATA/2020/09/2-20_13_43_332.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách bộ máy từ chính sách tăng lương 30% mỗi năm (21/09/2020)

  Ngay khi lên cầm quyền năm 1961, cố Tổng thống Park đã dành ưu tiên số một và quyết tâm chính trị cao độ cho việc cải cách nhân sự.

 •   /DATA/2020/09/1-14_54_03_127.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ (15/09/2020)

  Trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, chúng ta vui mừng nhận thấy, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng".

 •   /DATA/2020/09/3-14_57_43_244.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (09/09/2020)

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một trong những người phát hiện, đề xuất và tiếp tục hoàn thiện các mối quan hệ lớn chi phối toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển đất nước.

 •   /DATA/2020/08/nhantai-12_11_26_868.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ: Chính sách trọng dụng, sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn, sử dụng nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc (19/08/2020)

  Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, trong bài viết này, dưới góc độ khoa học chính sách, xin trình bày chính sách trọng dụng, sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lựa chọn, sử dụng nhân sự cao cấp của Bộ Nội vụ thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân và kháng chiến kiến quốc. 

 •   /DATA/2020/08/1-23_30_20_247.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động (17/08/2020)

  Người lao động được xem là đối tượng cần có chính sách quan tâm đầy đủ hơn trong xã hội, đặc biệt là chính sách về khuyến khích, lôi cuốn, động viên, khen thưởng cho những cống hiến của họ đối với cộng đồng. Bài viết chú trọng tìm hiểu về chính sách cho người lao động, thực trạng công tác khen thưởng cho đối tượng này và đề xuất những giải pháp đối với công tác khen thưởng cho người lao động hiện nay.

 •   /DATA/2020/07/2-14_50_47_946.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luật Thanh niên năm 2020 - Một đổi mới của pháp luật về vấn đề thanh niên (14/07/2020)

  Thanh niên là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tới nay đã có 142/196 quốc gia có chính sách riêng về thanh niên và 43/196 quốc gia đã ban hành Luật Thanh niên(1). Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2005 Quốc hội khóa XI đã ban hành Luật Thanh niên với tư cách là văn bản luật chuyên biệt, quy định các vấn đề liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng và thực hiện các chính sách cho thanh niên phát triển.

 •   /DATA/2020/07/1-11_26_41_227.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (03/07/2020)

  Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện vai trò lãnh đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động của CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bài viết làm rõ những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và kiến nghị một số điểm nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

 •   /DATA/2020/06/1-08_51_03_414.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nổi lửa, giữ lửa và cái chớp mắt lịch sử (10/06/2020)

  “Lửa” chống tham nhũng, “lửa” nhiệt huyết phát triển kinh tế cùng bùng lên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nổi lửa khó khăn, nhưng giữ lửa còn khó khăn hơn khi một nhiệm kỳ, theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, “chỉ là cái chớp mắt của lịch sử”.