Nghiên cứu trao đổi

 •   /DATA/2021/10/5-23_37_43_068.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống 'bệnh' quan liêu (28/10/2021)

  1. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 'Quan liêu là xa rời quần chúng, không đi sâu đi sát, không hiểu rõ lai lịch, tư tưởng và công tác của cán bộ mình. Không lắng nghe ý kiến của quần chúng. Sợ phê bình và tự phê bình. Tác phong của những 'ông quan liêu' là thiếu dân chủ, không giữ đúng nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công phụ trách'.

 •   /DATA/2021/08/3-12_20_26_085.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: 5 yêu cầu cơ bản để xây dựng nền hành chính phục vụ (23/08/2021)

  Một trong những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Để đảm bảo đặc trưng này trong thực tế, Nhà nước cần phải xây dựng nền hành chính phục vụ.

 •   /DATA/2021/08/2-10_57_57_196.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh về nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta (05/08/2021)

  Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta, dựa vững chắc nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tham khảo những xu hướng của các nền kinh tế hiện đại, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu của Việt Nam và do chính Đảng ta, Nhân dân ta sáng tạo ra.

 •   /DATA/2021/08/7-11_06_14_420.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN: Nội dung thiết yếu cần có của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam (02/08/2021)

  Những thiết kế mang tính nội dung thiết yếu cần có của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể là xác định rõ những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm rõ bước phát triển về chất của Nhà nước pháp quyền trong vai trò về dân chủ, quyền con người, vai trò phục vụ, kiến tạo phát triển...

 •   /DATA/2021/01/1-14_25_42_088.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015 - 2020 và một số giải pháp nâng cao chất lượng trong thời gian tới (08/01/2021)

  Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

 •   /DATA/2020/12/9-14_23_43_625.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tranh cử để tuyển chọn chính khách tài năng (25/12/2020)

  Tranh cử là cơ chế phù hợp để tuyển chọn chính khách tài năng. Cần mở rộng phạm vi đối tượng tuyển chọn để có những chính khách tài năng phù hợp nhất. 

 •   /DATA/2020/12/33-23_49_39_999.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trao chức vụ lãnh đạo cho người tài (23/12/2020)

  Người lãnh đạo là đầu tàu định hướng cho đất nước phát triển và do vậy, chức vụ lãnh đạo phải được trao cho người tài giỏi nhất. 

 •   /DATA/2020/12/22-23_36_46_635.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Vì việc chọn người, không để sót nhân tài (22/12/2020)

  Đại hội Đảng 13 là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. 

 •   /DATA/2020/12/17-23_27_20_478.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  3 nguyên tắc chi phối triết lý quản trị nhân tài của Singapore (23/12/2020)

  Phần đông các nước đều chú trọng việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài trong công vụ. Mỗi nước căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình có cách thức thích hợp để làm việc này.

 •   /DATA/2020/12/9-23_06_17_433.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thu hút, trọng dụng nhân tài - Một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước (25/12/2020)

  Vấn đề thu hút, trọng dụng nhân tài ở nước ta đã được đặt ra từ lâu nhưng đến nay vẫn đang là vấn đề thời sự và ngày càng trở nên cấp bách cả về lý luận và thực tiễn bởi nó có ý nghĩa góp phần quyết định đối với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, trong điều kiện tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.