Thanh tra, kiểm tra

  •   /DATA/2019/10/cao_huy_long_16_53_54_553-15_35_43_655.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang (01/01/2000)

    Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 465/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2019 thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.