Nguyễn Tư Long

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức(Vụ Công chức - Viên chức)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : nguyentulong@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62692591