Phạm Huy Giang

Đơn vị : Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Trưởng ban

Email : giang@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08042553