Nguyễn Quang Dũng

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Vụ trưởng - Chánh Văn phòng

Email : nguyenquangdung@moha.gov.vn

Điện thoại : 08046757