Nguyễn Hồng Tiến

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Phó Chánh VP

Email : vanphongban@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08043074