Nguyễn Thị Phương Lan

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Chánh Văn phòng

Email : nguyenthiphuonglan@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08044570