Nguyễn Ngọc Nguyên

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : nguyenngocnguyen@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62820421-0904062646