Lưu Hải Đăng

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Chuyên viên

Email : luuhaidang@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.37957429-0983761990