Nguyễn Mạnh Cường

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : nguyenmanhcuong@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.37957074-0912521464