Nguyễn Thị Ngọc Anh

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Chuyên viên chính

Email : nguyenthingocanh@moha.gov.vn

Điện thoại : .0912416807