Đỗ Quý Tiến

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : doquytien@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.37957074-0913010555