Phạm Minh Hùng

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Vụ trưởng

Email : phamminhhung@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.37957077-0902689797