Nguyễn Thị Thúy

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Công chức - Viên chức)

Chức danh : Chuyên viên

Email : nguyenthithuy@moha.gov.vn

Điện thoại : 0904788571