Hoàng Huỳnh Khanh

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên

Email : hoanghuynhkhanh@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 62826704