Nguyễn Văn Thuật

Đơn vị : Vụ Pháp chế(Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương)

Chức danh : Phó Vụ Trưởng

Email : vupctt@btdkttw.gov.vn

Điện thoại : 08043410